07

مهر

دوره تخصص تشریفات و اصول مذاکره

برگذاری دوره تخصصی تشریفات و اصول مذاکره DISC در هتل بین المللی قصر طلایی