هیات مدیره هتل بین المللی قصر طلایی

شادروان حاج محمود سزاواربندی
بنیان گذار فقید هتل بین المللی قصر طلایی
و گروه هتل های بین المللی قصر
سال تولد: 1321
سال وفات: 1387
امیر سزاوار
مدیرعامل و عضو هیات مدیرهمیمنت رضایی قشلاقی
(عضو هیات مدیره)افسانه سزاواربندی
(رئیس هیات مدیره)تکتم سادات هاشمی
(نایب رئیس هیات مدیره)امیرحسن سزاوار
(عضو هیات مدیره)

مدیران ارشد هتل بین المللی قصرطلایی


علیرضا رامش
(قائم مقام مدیرعامل)
تلفن مستقیم:
980 38036 – 051
ایمیل مستقیم:سعید قمری
(مدیریت راهنمای میهمان)
تلفن مستقیم:
38036 – 051
بهناز ثابتی
(مدیریت مالی)
تلفن مستقیم:
570 38036 – 051سید جواد فنایی
(مدیریت غذا نوشابه)
تلفن مستقیم:
38036 – 051


منور منوری
(مدیریت اقامتی)
تلفن مستقیم:
 38036 – 051

مستانه خسروی 
(مدیریتبازاریابی و فروش)
تلفن مستقیم:
38038894 – 051