فرم پیش پذیرش - هتل بین المللی قصر طلایی

با درج مشخصات تکمیلی خود و همراهان، مراحل پذیرش در حین ورود شما به هتل تسریع خواهد شد.

مشخصات رزرو کننده :
مشخصات همراهان :
نفر اول :
نفر دوم :
نفر سوم :
نفر چهارم :
نفر پنجم :
نفر ششم :
نفر هفتم :
نفر هشتم :
نفر نهم :
نفر دهم :
لطفا صبر کنید