فرم پیش پذیرش - هتل بین المللی قصر طلایی

با درج مشخصات تکمیلی خود و همراهان، مراحل پذیرش در حین ورود شما به هتل تسریع خواهد شد.

مشخصات رزرو کننده :

(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)

تاریخ دقیق : ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
(الزامی)

تاریخ دقیق : ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)

مشخصات همراهان :

نفر اول :

(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)

تاریخ دقیق : ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)

تاریخ دقیق : ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
(الزامی)

نفر دوم :

(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)

تاریخ دقیق : ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
(الزامی)

نفر سوم :

(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)

تاریخ دقیق : ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
(الزامی)

نفر چهارم :

(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)

تاریخ دقیق : ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
(الزامی)

نفر پنجم :

(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)

تاریخ دقیق : ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
(الزامی)

نفر ششم :

(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)

تاریخ دقیق : ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
(الزامی)

نفر هفتم :

(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)

تاریخ دقیق : ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
(الزامی)

نفر هشتم :

(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)

تاریخ دقیق : ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
(الزامی)

نفر نهم :

(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)

تاریخ دقیق : ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
(الزامی)

نفر دهم :

(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)
(الزامی)

تاریخ دقیق : ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
(الزامی)

فراخوان از ایده تا اجرا