عكس طلایی

پروژه ای است درخصوص عکس هایی که از میهمانان مقیم در هتل تهیه می شود.
برای هر میهمان حداکثر 2 تصویر تهیه و آماده خواهد شد. توجه داشته باشید که تصویر مذکور فقط به مدت یک ماه از تاریخ عکسبرداری در دسترس خواهد بود و پس از آن حذف می گردد.

  • از ساعت 10 الی 18
  • طبقه منفی سه