لطفا فرم استخدامی را با دقت و صداقت کامل تکمیل بفرمایید .
**موارد ستاره دار را حتما کامل کنید**

*
*
فقط ارقام را بدون خط تیره وارد نمایید
*
فقط ارقام مانند: 05123456789
*
*

توجه: لطفا یک تصویر با حجم کمتر از 2 مگابایت را برای فرم استخدام ارائه نمایید.

الزامی نیست، در صورت عدم داشتن رزومه این قسمت را خالی بگذارید

*
*
*
فقط ارقام مانند: 09123456789
*
مثال : 175

سانتیمتر

*
*
*
*
*
به شکل مقابل وارد کنید: 1360/12/04
*
مثال : 80

کیلوگرم

*
*
*
*
*

متقاضی گرامی، در این بخش از پرسشنامه استخدامی سوابق شغلی خود را مشخص نمایید.

*

متقاضی گرامی، در این بخش از پرسشنامه استخدامی در صورتی که در موسسه یا سازمانی جهت افزایش آگاهی علمی و عملی دوره آموزشی گذرانده اید ذکر کنید.

*
*
*
*
*
*
*

تکمیل پرسشنامه استخدامی هیچگونه تعهدی برای استخدام درهتل بوجود نخواهد آورد

هتل تعهدی نسبت به اطلاع رسانی درخصوص تایید یا عدم تایید فرم در زمان مشخص به متقاضیان ندارد