با درج مشخصات تکمیلی خود و همراهان، مراحل پذیرش در حین ورود شما به هتل تسریع خواهد شد.

مشخصات رزرو کننده :

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
تاریخ دقیق : 1393/12/29
*
تاریخ دقیق : 1393/12/29
*
*
*
*
*

مشخصات همراهان :

نفر اول :

*
*
*
*
تاریخ دقیق : 1393/12/29
*
*
*
*
تاریخ دقیق : 1393/12/29
*

نفر دوم :

*
*
*
*
*
*
*
*
تاریخ دقیق : 1393/12/29
*

نفر سوم :

*
*
*
*
*
*
*
*
تاریخ دقیق : 1393/12/29
*

نفر چهارم :

*
*
*
*
*
*
*
*
تاریخ دقیق : 1393/12/29
*

نفر پنجم :

*
*
*
*
*
*
*
*
تاریخ دقیق : 1393/12/29
*

نفر ششم :

*
*
*
*
*
*
*
*
تاریخ دقیق : 1393/12/29
*

نفر هفتم :

*
*
*
*
*
*
*
*
تاریخ دقیق : 1393/12/29
*

نفر هشتم :

*
*
*
*
*
*
*
*
تاریخ دقیق : 1393/12/29
*

نفر نهم :

*
*
*
*
*
*
*
*
تاریخ دقیق : 1393/12/29
*

نفر دهم :

*
*
*
*
*
*
*
*
تاریخ دقیق : 1393/12/29
*
*