جهت برگزاری مراسم در هر یک از سالن های هتل بین المللی قصر طلایی، می توانید با تکمیل و ارسال فرم زیر درخواست رزرو خود را برای کارشناسان ما ارسال نمایید.

*
*
فقط ارقام مانند:‌09123456789

در صورتیکه عضو باشگاه مشترکین هتل هستید، در این قسمت شماره اشتراک خود را وارد نمایید.

فقط ارقام مانند: 05138036666
*
*
مثال: 450
*
فرمت تاریخ مانند: 1393/08/16
*
مثال: ولیمه، نامزدی، ترحیم...
*