اتاق نمک

کریستال نمک در مجاورت بدن انسان منجر به آرامش، قدرتمندی سیستم دفاعی بدن، قلب، غدد فوق کلیوی و تیروئید می‌شود.

به همین علت فضای منفی یا غیرمتعادل اتاق با تبادل یونی به وجود آمده خنثی می‌گردد.